Jesteś tutaj: Strona główna
Projekty EFS
Statystyki graficzne

Sokólski rynek pracy w lipcu 2017r.

     Poziom bezrobocia w rejonie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce wg stanu na koniec lipca 2017r. wyniósł  3241 osób, w tym 1396kobieti był o 685 osób niższy od stanu z końca lipca 2016r. W stosunku do czerwca 2017r. stan bezrobocia w lipcu 2017r. był wyższy o 25 osób.

     Liczba osób nowo rejestrujących się w lipcu 2017r. wyniosła 444 i była o 104 osoby wyższa w stosunku do liczby osób rejestrujących się w lipcu 2016r. i o 99 osób wyższa w stosunku do czerwca 2017r. Natomiast  liczba wyrejestrowanych  osób bezrobotnych wyniosła  419  i była wyższa o 70 osób w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego i taka sama w porównaniu do czerwca 2017r.

         

Liczba osób bezrobotnych wyłączonych z ewidencji

stan na 31.07.2017r.

od początku roku

Ogółem, w tym w związku z:

419

2707

* podjęciem pracy, w tym:

214

1380

-pracy sezonowej               

88

635

- działalności gospodarczej

3

25

-  pracy stałej

58

360

- prac interwencyjnych

20

122

- robót publicznych

16

122

- podjęcie działalności gospodarczej w ramach FP

4

16

- z refundacją kosztów zatrudnienia                                      

(wyposażenie/doposażenie stan.)

13

33

- podjęcie pracy w ramach bonu na zasiedlenie

1

11

- inne (ZUS, PFRON art.150f)                                                    

11

56

* nie potwierdzeniem gotowości do pracy

31

228

* z innych przyczyn, w tym:

174

1099

- rozpoczęciem szkolenia

39

115

- rozpoczęcia stażu

35

394

- rozpoczęcie prac społecznie użytecznych

0

48

- skierowaniem do działań aktywizacyjnych

36

147

- odmowy przyjęcia propozycji pracy, uczestnictwa
w programie aktywizacji

25

85

- rezygnacją ze statusu bezrobotnego

10

130

- podjęciem nauki

0

0

- osiągniecie wieku emerytalnego

3

22

- nabyciem praw emerytalnych, rentowych

2

16

- nabycie prawa do świadczenia  przedemerytalnego

4

28

-  zmianą adresu, aresztowaniem, zgonem i innymi przyczynami

20

114

   

     Wg stanu na koniec lipca 2017r. na 3241 zarejestrowanych osób bezrobotnych 223 osoby były uprawnione do zasiłku, co stanowiło 6,9% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych. W analogicznym okresie roku ubiegłego liczba osób uprawnionych była wyższa o 36 osób.

 

     W lipcu 2017r. pracę podjęło 214 osób bezrobotnych, o 20 osób więcej niż w czerwcu 2017r. i o 5 osób mniej niż w lipcu 2016r. Ogółem od początku roku  liczba podejmujących pracę wyniosła 1380 osób.

 

     Od początku roku 2017 pośrednicy pracy w ramach ustalonych zadań podjęli kontakt z 892 pracodawcami i przedsiębiorcami w rejonie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce i pozyskali 255 ofert pracy niesubsydiowanej i 820 miejsc subsydiowanych.

 

     Liczba zagranicznych ofert pracy EURES od początku roku 2017 wynosiła 601 na 2731 stanowiska pracy.

 

    Od początku roku pracodawcy zgłosili 1230 oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi do rejestracji. W analogicznym okresie 2016r. było zarejestrowanych 941 oświadczeń, tj. o 289 oświadczeń mniej.

 

     Od początku 2017r. Powiatowy Urząd Pracy w Sokółce podpisał umowy na dofinansowanie kosztów podjęcia działalności gospodarczej dla 18 osób bezrobotnych na kwotę 364 955 zł. Dodatkowo 1 osoba poszukująca pracy otrzymała dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej ze środków PFRON w kwocie 58 000 zł na działalność w zakresie usług kosmetycznych. Ponadto od początku 2017r. Powiatowy Urząd Pracy w Sokółce zawarł umowy z pracodawcami na wyposażenie 26 stanowisk pracy na kwotę 516 000 zł.

 

     W 2017r. na realizację kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców działających na sokólskim rynku pracy Powiatowy Urząd Pracy w Sokółce otrzymał kwotę 283 300 zł środków Funduszu Pracy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego oraz 87 800 zł w ramach środków rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego.. W miesiącu lutym i maju przeprowadzono nabory wniosków o przyznanie środków z KFS na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców. Nabór wniosków o przyznanie środków z rezerwy KFS planowany jest w miesiącu sierpniu 2017r. W ramach wcześniejszych naborów wpłynęło 36 wniosków. Wsparcie zostało przyznane 16 pracodawcom na łączną kwotę 283 200 zł, na finansowanie kursów realizowanych z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą.

 

     Realizując instrument obowiązujący od 1 stycznia 2016r. określony w art. 150f ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy od początku roku podpisano 34 umów z pracodawcami na zatrudnienie 35 osób bezrobotnych, w ramach refundacji pracodawcy części kosztów na wynagrodzenia za zatrudnione osoby bezrobotne.

 

     Powiatowy Urząd Pracy w Sokółce rozpoczął w 2017 realizację 2 projektów  pozakonkursowych współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w tym:

  • w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego (RPOWP) 2014-2020 Oś priorytetowa II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działanie 2.1  Zwiększanie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy, przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy   projekt  pn. ,,Klucz do zmian (III)”  mającego na celu aktywizację zawodową 120 osób bezrobotnych powyżej 30 r.ż. Budżet projektu wynosi 1 369 740,00 zł.
  • w  ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) 2014-2020 Oś priorytetowa I: Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1: Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe, Poddziałanie 1.1.1: Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, projekt  pn. ,,Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie sokólskim (III)” mający na celu aktywizację zawodową 170 osób młodych w wieku 18-29 lat, budżet projektu wynosi 1 889 052,00 zł.

 

     Powiatowy Urząd Pracy w Sokółce w partnerstwie z Powiatem Białostockim/Powiatowym Urzędem Pracy w Białymstoku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego RPOWP 2014-2020 Oś priorytetowa II: Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działanie 2.1: Zwiększanie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy realizuje projekt konkursowy pn. ,,Rozwój – Praca- Odpowiedzialność”.

     Projekt skierowany jest do osób powyżej 30 r.ż., ma na celu aktywizację 122 osób z powiatu sokólskiego. Budżet projektu wynosi 1 938 920,59 zł ogółem, z tego w części dotyczącej Powiatowego Urzędu Pracy  w Sokółce 981 836,59 zł.

     Okres realizacji projektu: 01.03.2016r. - 31.08.2017r.

 

     Powiatowy Urząd Pracy w Sokółce, na podstawie Umowy o dofinansowanie nr UDA-RPPD.02.01.00-20-0135/16-00 z dnia 17.03.2017r. podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Białymstoku, rozpoczął od 01.07.2017r. realizację projektu konkursowego pn. „Program 30+" w partnerstwie z Powiatem Białostockim/Powiatowym Urzędem Pracy w Białymstoku. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

     Całkowita wartość projektu: 1 935 185,10 zł, w tym dofinansowanie z UE: 1 644 907,33 zł z czego Powiat Sokólski: 967 709,10 zł, w tym dofinansowanie UE: 822 552,73 zł.

     Celem projektu na obszarze Powiatu Sokólskiego jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia 112 osób, w tym 47 kobiet, powyżej 30 roku życia pozostających bez pracy. Głównym rezultatem projektu będzie podjęcie zatrudnienia przez co najmniej 56 osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sokółce.

     Uczestnikami projektu mogą być osoby powyżej 30 roku życia, zarówno kobiety, jak i mężczyźni pozostające bez pracy, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sokółce, zakwalifikowane do I lub II profilu pomocy oraz należące do jednej z następujących grup: 

  • osoby długotrwale bezrobotne - osoby pozostające bez zatrudnienia nieprzerwanie przez ponad 12 m-cy 
  • osoby o niskich kwalifikacjach - z wykształceniem co najwyżej ponadgimnazjalnym.

     Okres realizacji projektu: 01.07.2017 – 30.11.2018

 

     Ponadto Powiatowy Urząd Pracy w Sokółce realizuje, w ramach Podlaskiego Regionalnego Planu Działania na rzecz Zatrudnienia na 2017r., program pn. „Daj sobie szansę” skierowany do osób długotrwale bezrobotnych. W programie aktualnie uczestniczy 50 osób. Okres realizacji programu to: styczeń-grudzień 2017r., a budżet programu wynosi 429 400 zł.

 

     Od kwietnia urząd rozpoczął realizację dwóch programów aktywizacji zawodowej bezrobotnych, finansowanych z rezerwy  Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej:

  • „Dłużnicy” – skierowanego do osób bezrobotnych będących dłużnikami alimentacyjnymi o wartości 142 400 zł na aktywizację 15 osób (w programie aktualnie uczestniczy 10 osób),
  • „Zapracuj na swoja przyszłość” – skierowanego do osób bezrobotnych, korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej o wartości 263 900 zł na aktywizację 33 osób (w programie aktualnie uczestniczy 31 osób).

     Okres realizacji programów: kwiecień 2017r. - grudzień 2017r.

 

     Od czerwca urząd rozpoczął realizację kolejnego programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych, finansowanego z rezerwy  Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej pn. „Nowa droga” skierowanego do osób bezrobotnych zamieszkujących na wsi. Przyznana została wnioskowana kwota tj. 693 900 zł na aktywizację 80 osób bezrobotnych w ramach staży, prac interwencyjnych, robót publicznych, wyposażenia stanowiska pracy, jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej (w programie aktualnie uczestniczą 44 osoby).

     Całkowita wartość programu: 822 200 zł, z tego: 693 900 zł - środki z rezerwy MRPiPS; 128 300 zł – środki Funduszu Pracy z limitu 2018r.

     Okres realizacji programu: czerwiec 2017r. - marzec 2018r.

 

 

Sporz.  Artur Juchnik

Specjalista ds. programów – stażysta

Dział Programów i Projektów

 

Aktualność dodana przez: Agnieszka Kirejczyk (2017-08-18 12:14:02) , zredagowana przez: Agnieszka Kirejczyk (2017-08-18 12:39:53)
Data wydarzenia : 2017-08-14
Data publikacji : 2017-08-14

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupsokolka.pl/wydarzenie/256/sokolski-rynek-pracy-w-lipcu-2017r-