Jesteś tutaj: Strona główna
Projekty EFS
Statystyki graficzne

Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie środków z rezerwy KFS

 1. W 2017 roku zostały ustalone następujące priorytety wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego na rok 2017:
  1. Priorytety Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:
   1. Wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w sektorach: przetwórstwo przemysłowe, transport i gospodarka magazynowa oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna;
   2. Wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;
   3. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej;
  2. Priorytety Rady Rynku Pracy:
   1. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają kwalifikacji pełnych na poziomie 4 Polskiej Ramy Kwalifikacji (nie mają matury);
   2. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia;
   3. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób niepełnosprawnych;
   4. Wsparcie kształcenia ustawicznego w zakładach pracy, w których wszczęto proces restrukturyzacji w rozumieniu ustawy z 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978).
 2. Pracodawca, zainteresowany uzyskaniem środków na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego, może złożyć jeden Wniosek o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracodawców i pracowników sporządzony według obowiązującego formularza. 
  Do Wniosku Pracodawca dołącza m.in. informacje i dokumenty wskazane w § 5 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (Dz. U. z 2014 r. poz. 639 z późn. zm.). Regulamin przyznawania środków Funduszu Pracy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego oraz Wniosek o przyznanie środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracodawców i pracowników i pozostałe dokumenty jest dostępny tutaj.
 3. Wnioski będą przyjmowane w sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce pok. 18, ul. Kryńska 40, 16-100 Sokółka w dniach od 30 sierpnia 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r., w godz. 800 – 1500. Za datę złożenia Wniosku uznaje się datę jego wpływu do sekretariatu Urzędu.
  UWAGA !
  1. Wniosek powinien być złożony w terminie co najmniej 30 dni przed planowanym rozpoczęciem kształcenia ustawicznego, ponieważ zgodnie z § 7 ust. 3 ww. Rozporządzenia, umowa może zostać zawarta tylko na działania, które jeszcze się nie rozpoczęły.
  2. Wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia w przypadku:
   1. niepoprawienia Wniosku we wskazanym terminie;
   2. niedołączenia do Wniosku załączników wymaganych zgodnie z § 5 ust. 2 ww. Rozporządzenia;
   3. gdy Wniosek wpłynie w terminie innym, niż wskazany przez Urząd.
 4. Powiatowy Urząd w Sokółce dysponuje kwotą 87.800,00 zł w ramach limitu środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą.
 5. Przy rozpatrywaniu Wniosków o przyznanie środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego na  kształcenie ustawiczne pracodawców i pracowników będą brane pod uwagę – w pierwszej kolejności – następujące kryteria:
  1. czy Wniosek posiada wszystkie wymagane załączniki o których mowa w § 5 ust. 2;
  2. czy dofinansowywanie działań, o które ubiega się pracodawca jest zgodne z ustalonymi priorytetami wydatkowania środków KFS na dany rok 
   UWAGA ! 
   Działania, o które ubiega się pracodawca muszą spełniać jeden z priorytetów Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz jeden z priorytetów Rady Rynku Pracy.
   Po pozytywnej weryfikacji ww. kryteriów Urząd uwzględnia:
   1. zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego  z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy; 
   2. koszty usługi kształcenia ustawicznego wskazanej do sfinansowania ze środków KFS w porównaniu z kosztami podobnych usług dostępnych na rynku; 
   3. posiadanie przez organizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanej ze środków KFS certyfikatów jakości oferowanych usług kształcenia ustawicznego; 
   4. w przypadku kursów – posiadanie przez organizatora usługi kształcenia ustawicznego dokumentu, na podstawie którego prowadzi on pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego;
   5. plany dotyczące dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym finansowanym ze środków KFS;
   6. spełnienie warunków koniecznych do udzielenia pomocy de minimis;
   7. racjonalność i gospodarność przy wydatkowaniu środków publicznych, tj. planowanie wydatków w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów oraz optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów w sposób umożliwiający terminową realizację zadań w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań;
   8. dostępność środków z KFS i rezerwy KFS.
 6. Wnioski będą oceniane wg kryteriów zgodnie z kolejnością ich wpływu, do wykorzystania limitu posiadanych środków będących w dyspozycji Urzędu w danym roku.
 7. Informacje na temat KFS udzielane są w Dziale Usług Rynku Pracy tut. Urzędu stanowisko 6 oraz pod nr tel. 85 722 90 23, 85 722 90 31 (PUP w Sokółce) lub 85 712 66 43 (Filia PUP w Dąbrowie Białostockiej).

Sporz.: Monika Wiszowata

Aktualność dodana przez: Agnieszka Kirejczyk (2017-08-08 13:27:11) , zredagowana przez: Agnieszka Kirejczyk (2017-08-11 08:40:49)
Data wydarzenia : 2017-08-08
Data publikacji : 2017-08-08

Pliki do pobrania

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupsokolka.pl/wydarzenie/254/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-o-przyznanie-srodkow-z-rezerwy-kfs