Jesteś tutaj: Strona główna
Projekty EFS
Statystyki graficzne

Sokólski rynek pracy w czerwcu 2017r.

     Poziom bezrobocia w rejonie działania PUP w Sokółce wg stanu na koniec czerwca 2017r. wyniósł  3216 osób, w tym 1348kobieti był o 719 osób niższy od stanu z końca czerwca 2016r. W stosunku do maja 2017r. stan bezrobocia w czerwcu 2017r. był niższy o 74 osoby. Liczba osób nowo rejestrujących się w czerwcu 2017r. wyniosła 345 i była o 29 osób wyższa w stosunku do liczby osób rejestrujących się w czerwcu  2016r. Natomiast  liczba wyrejestrowanych  osób  bezrobotnych wyniosła  419  i była niższa o 2 osób  w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. 

        

 

 Liczba osób bezrobotnych wyłączonych z ewidencji

stan na 30.06.2017r.

od początku roku

Ogółem

419

2288

* podjęciem pracy, w tym:

194

1166

- pracy sezonowej

84

547

- działalności gospodarczej

4

22

- pracy stałej

55

302

- prac interwencyjnych

12

102

- robót publicznych

21

106

- podjęciem działalności gospodarczej w ramach FP

6

12

- z refundacją kosztów zatrudnienia 

(wyposażenie/doposażenie stan.)

3

20

- podjęciem pracy w ramach bonu na zasiedlenie

2

10

-inne (ZUS, PFRON, art. 150f)

7

45

* nie potwierdzeniem gotowości do pracy

35

197

* z innych przyczyn, w tym:

190

925

- rozpoczęciem  szkolenia

38

76

- rozpoczęciem stażu

69

359

- rozpoczęciem prac społecznie użytecznych

14

48

- skierowaniem do działań aktywizacyjnych

13

111

- odmową przyjęcia propozycji pracy, uczestnictwa

w programie aktywizacji

21

60

- rezygnacją ze statusu bezrobotnego

14

120

- podjęciem nauki

0

0

- osiągnięciem wieku emerytalnego

6

19

- nabyciem praw emerytalnych, rentowych

1

14

- nabyciem prawa do świadczenia  przedemerytalnego

2

24

- zmianą adresu, aresztowaniem, zgonem i innymi przyczynami

12

94

    

     Wg stanu na koniec czerwca 2017r. na 3216 zarejestrowanych osób bezrobotnych 218 osób było uprawnionych do zasiłku, co stanowiło 6,8% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych. W analogicznym okresie roku ubiegłego liczba osób uprawnionych była wyższa o 60 osób.

 

     W czerwcu 2017r. pracę podjęły 194 osoby bezrobotne, o 13 osób mniej niż w maju 2017r. i o 14 osób więcej niż w czerwcu 2016r. Ogółem od początku roku  liczba podejmujących pracę wyniosła 1166 osób.

 

     Od początku roku 2017 pośrednicy pracy w ramach ustalonych zadań podjęli kontakt z 803 pracodawcami i przedsiębiorcami w rejonie działania PUP i pozyskali 213 ofert pracy niesubsydiowanej i 735 miejsc subsydiowanych.

 

     Liczba zagranicznych ofert pracy EURES od początku roku 2017 wynosiła 497 na 2432 stanowiska pracy.

 

     Od początku roku pracodawcy zgłosili 1105 oświadczeń do rejestracji. W analogicznym okresie 2016r. było zarejestrowanych 879 oświadczeń, tj. o 226 oświadczeń mniej.

 

     Od początku 2017r. Powiatowy Urząd Pracy w Sokółce podpisał umowy na dofinansowanie kosztów podjęcia działalności gospodarczej dla 14 osób bezrobotnych na kwotę 301 955 zł. Dodatkowo 1 osoba poszukująca pracy otrzymała z PFRON środki na podjęcie działalności gospodarczej w kwocie 58 000 zł na działalność w zakresie usług kosmetycznych. Ponadto od początku 2017r. Powiatowy Urząd Pracy w Sokółce zawarł umowy z pracodawcami na wyposażenie 18 stanowisk pracy na kwotę 359 000 zł.

 

     W 2017r. na realizację kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców działających na sokólskim rynku pracy Powiatowy Urząd Pracy w Sokółce otrzymał kwotę 283 300 zł środków Funduszu Pracy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego. W miesiącu lutym i maju przeprowadzono nabory wniosków o przyznanie środków z KFS na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców. W ramach naborów wpłynęło 36 wniosków. Wsparcie zostało przyznane 16 pracodawcom na łączną kwotę 283 200 zł., na finansowanie kursów realizowanych z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą.

 

     Realizując program „Praca dla młodych” skierowany do osób bezrobotnych do 30 roku życia od początku roku podpisano 27 umów z pracodawcami na zatrudnienie 28 osób bezrobotnych, w ramach refundacji pracodawcy części kosztów na wynagrodzenia za zatrudnione osoby bezrobotne.

 

     Powiatowy Urząd Pracy w Sokółce rozpoczął w 2017 realizację 2 projektów  pozakonkursowych współfinansowanych ze środków EFS w tym:

  • w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego (RPOWP) 2014-2020 Oś priorytetowa II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działanie 2.1  Zwiększanie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy, przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy   projekt  pn. ,,Klucz do zmian (III)”  mającego na celu aktywizację zawodową 120 osób bezrobotnych powyżej 30 r.ż. Budżet projektu wynosi 1 369 740,00 zł.
  • w  ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) 2014-2020 oś priorytetowa I: Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1: Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe, Poddziałanie 1.1.1: Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, projekt  pn. ,,Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie sokólskim (III)” mający na celu aktywizację zawodową 170 osób młodych w wieku 18-29 lat, budżet projektu wynosi 1 889 052,00 zł.

 

     PUP w Sokółce w partnerstwie z Powiatem Białostockim/Powiatowym Urzędem Pracy w Białymstoku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego RPOWP 2014-2020 Oś priorytetowa II: Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działanie 2.1: Zwiększanie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy realizuje projekt konkursowy pn. ,,Rozwój – Praca- Odpowiedzialność”. Projekt skierowany jest do osób powyżej 30 r.ż., ma na celu aktywizację 122 osób z powiatu sokólskiego. Budżet projektu wynosi 1 938 920,59 zł ogółem, z tego w części dotyczącej PUP w Sokółce 981 836,59 zł.  Okres realizacji projektu: 01.03.2016r. - 31.08.2017r.

 

     We wrześniu 2016r. Powiatowy Urząd Pracy w Sokółce przystąpił do ogłoszonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku konkursu na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych powyżej 30 r.ż. w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Białymstoku. Projekt przeszedł pozytywnie ocenę formalną oraz merytoryczną i został przyjęty do realizacji. Projekt pn. Program 30+ uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 na podstawie umowy nr UDA-RPPD.02.01.00-20-0135/16-00 o dofinansowanie projektu podpisanej dnia 17 marca 2017r.  Całkowita wartość projektu wynosi 1 935 185,10 zł, z czego kwota dofinansowania to 1 837 753,10 zł. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na aktywizację osób bezrobotnych z powiatu sokólskiego i powiatu białostockiego oraz miasta Białystok. Wsparciem w postaci poradnictwa zawodowego, pośrednictwa pracy, staży i prac interwencyjnych zostanie objętych 212 osób powyżej 30 r.ż. Zadania realizowane będą przez Powiatowy Urząd Pracy w Sokółce w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Białymstoku.  Okres realizacji projektu: 01.07.2017r. - 30.11.2018r.

 

     Ponadto PUP realizuje, w ramach Podlaskiego Regionalnego Planu Działania na rzecz Zatrudnienia na 2017r., program pn. „Daj sobie szansę” skierowany do osób długotrwale bezrobotnych. W programie aktualnie uczestniczy 49 osób. Okres realizacji programu to: styczeń-grudzień 2017r., a budżet programu wynosi 429 400 zł.

 

     Od kwietnia urząd rozpoczął realizację dwóch programów aktywizacji zawodowej bezrobotnych, finansowanych z rezerwy  Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej:

  • „Dłużnicy” – skierowanego do osób bezrobotnych będących dłużnikami alimentacyjnymi o wartości 142 400 zł na aktywizację 15 osób (w programie aktualnie uczestniczy 10 osób),
  • „Zapracuj na swoja przyszłość” – skierowanego do osób bezrobotnych, korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej o wartości 263 900 zł na aktywizację 33 osób (w programie aktualnie uczestniczy 26 osób).

Okres realizacji programów: kwiecień 2017r. - grudzień 2017r.

 

     Od czerwca urząd rozpoczął realizację kolejnego programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych, finansowanego z rezerwy  Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej pn. „Nowa droga” skierowanego do osób bezrobotnych zamieszkujących na wsi. Przyznana została wnioskowana kwota tj. 693 900 zł na aktywizację 80 osób bezrobotnych w ramach staży, prac interwencyjnych, robót publicznych, wyposażenia stanowiska pracy, jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej (w programie aktualnie uczestniczy 12 osób).  Całkowita wartość programu: 822 200 zł, z tego: 693 900 zł - środki z rezerwy MRPiPS; 128 300 zł – środki Funduszu Pracy z limitu 2018r. Okres realizacji programu: czerwiec 2017r. - marzec 2018r.

 

 

Sporz. Artur Juchnik

Specjalista ds. programów – stażysta w Dziale Programów i Projektów

 

Aktualność dodana przez: Agnieszka Kirejczyk (2017-07-19 10:53:21) , zredagowana przez: Agnieszka Kirejczyk (2017-08-18 12:14:19)
Data wydarzenia : 2017-07-19
Data publikacji : 2017-07-19

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupsokolka.pl/wydarzenie/251/sokolski-rynek-pracy-w-czerwcu-2017r-