Jesteś tutaj: Strona główna
Projekty EFS
Statystyki graficzne

Sokólski rynek pracy w kwietniu 2017r.

     Liczba osób bezrobotnych na koniec kwietnia  2017r. wynosiła 3299 osób. W porównaniu do ubiegłego miesiąca była o 117 osób niższa, zaś porównując do kwietnia 2016r. liczba ta była niższa o 824 osoby. Liczba osób nowo rejestrujących się w kwietniu 2017r. wyniosła 274 i była o 59 osób niższa w stosunku do liczby osób rejestrujących się w kwietniu  2016r., natomiast  liczba wyrejestrowanych  osób  bezrobotnych  wyniosła  391  i była niższa o 111 osób  w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.            

        

 

 Liczba osób bezrobotnych wyłączonych z ewidencji stan na 30.04.2017r. od początku roku
Ogółem 391 1494
* podjęciem pracy, w tym: 195 765
- pracy sezonowej 75 361
- działalności gospodarczej 4 12
- pracy stałej 63 206
- prac interwencyjnych 30 70
- robót publicznych 7 64
- podjęciem działalności gospodarczej w ramach FP 2 2

- z refundacją kosztów zatrudnienia                                      

(wyposażenie/doposażenie stan.)
8 12

- podjęciem pracy w ramach bonu na zasiedlenie

2 6

-inne (ZUS, PFRON, art. 150f)

8 36
* nie potwierdzeniem gotowości do pracy 46 133
* z innych przyczyn, w tym: 150 596
- rozpoczęciem  szkolenia 8

13

- rozpoczęciem stażu 70 236

- rozpoczęciem prac społecznie użytecznych

15 32

- skierowaniem do działań aktywizacyjnych

3 32

- odmową przyjęcia propozycji pracy, uczestnictwa

w programie aktywizacji

3 32

- rezygnacją ze statusu bezrobotnego

22 91

- podjęciem nauki

0 0

- osiągnięciem wieku emerytalnego

4 12

- nabyciem praw emerytalnych, rentowych

3 10

- nabyciem prawa do świadczenia  przedemerytalnego

7 18

- zmianą adresu, aresztowaniem, zgonem i innymi przyczynami

15 69

    

Liczba uprawnionych do zasiłku na koniec kwietnia 2017r. wynosiła 218 osób tj. 6,6% ogółu zarejestrowanych osób bezrobotnych. W analogicznym okresie roku ubiegłego liczba osób uprawnionych była wyższa o 57 osób.

 

Pośrednicy pracy w ramach ustalonych zadań podjęli kontakt z 495 pracodawcami i przedsiębiorcami w rejonie działania PUP i pozyskali 161 ofert pracy niesubsydiowanej i 492 miejsca subsydiowane.

 

Liczba zagranicznych ofert pracy EURES wynosiła 333 na 1750 stanowisk pracy.              

 

Od początku roku  liczba podejmujących pracę wyniosła 765 osób i była o 4 osoby  niższa od analogicznego okresu 2016r.

 

Od początku roku zarejestrowanych zostało 936 oświadczeń pracodawców o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom. W analogicznym okresie roku ubiegłego było zarejestrowanych 738 oświadczeń. 

 

     Realizując program „Praca dla młodych” skierowany do osób bezrobotnych do 30 roku życia od początku roku podpisano 21 umów z pracodawcami na zatrudnienie 20 osób bezrobotnych, w ramach refundacji pracodawcy części kosztów na wynagrodzenia za zatrudnione osoby bezrobotne.

 

     W ramach dofinansowania kosztów zamieszkania w związku podjęciem pracy poza miejscem stałego zamieszkania PUP udzielił wsparcia  8 osobom  bezrobotnym poprzez  przyznanie środków Funduszu Pracy na dofinansowanie zasiedlenia.

 

W 2017r. Powiatowy Urząd Pracy w Sokółce podpisał umowy na dofinansowanie kosztów podjęcia działalności gospodarczej dla 4 osób bezrobotnych i 1 osoby poszukującej pracy  oraz na wyposażenie 5 stanowisk pracy.

 

     W 2017r. na realizację kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców działających na sokólskim rynku pracy Powiatowy Urząd Pracy w Sokółce otrzymał kwotę 283,3 tys. zł środków Funduszu Pracy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego. W ramach naboru wpłynęło 20 wniosków. Wsparcie zostało przyznane 11 pracodawcom, na finansowanie kursów realizowanych z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą.

     W maju 2017r. jest prowadzony drugi nabór wniosków o przyznanie środków z KFS na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców.

 

     Powiatowy Urząd Pracy w Sokółce rozpoczął w 2017 realizację 2 projektów  pozakonkursowych współfinansowanych ze środków EFS w tym:

  • w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego (RPOWP) 2014-2020 Oś priorytetowa II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działanie 2.1  Zwiększanie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy, przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy   projekt  pn. ,,Klucz do zmian (III)”  mającego na celu aktywizację zawodową 120 osób bezrobotnych powyżej 30 r.ż. Budżet projektu wynosi 1.369.740,00 zł.
  • w  ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) 2014-2020 oś priorytetowa I: Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1: Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe, Poddziałanie 1.1.1: Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, projekt  pn. ,,Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie sokólskim (III)” mający na celu aktywizację zawodową 170 osób młodych w wieku 18-29 lat, budżet projektu wynosi 1.889.052,00 zł.

     PUP w Sokółce w partnerstwie z Powiatem Białostockim/Powiatowym Urzędem Pracy w Białymstoku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego RPOWP 2014-2020 Oś priorytetowa II: Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działanie 2.1: Zwiększanie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy realizuje projekt konkursowy pn. ,,Rozwój – Praca- Odpowiedzialność”. Projekt skierowany jest do osób powyżej 30 r.ż., ma na celu aktywizację 122 osób z powiatu sokólskiego. Realizacja projektu będzie trwać do 31.08.2017r.

 

     Budżet projektu wynosi 1.938.920,59 zł ogółem, z tego w części dotyczącej PUP w Sokółce 981.836,59 zł.

 

W 2016r. Powiatowy Urząd Pracy w Sokółce przystąpił do ogłoszonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku konkursu na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych powyżej 30r.ż. w partnerstwie z Powiatem Białostockim/Powiatowym Urzędem Pracy w Białymstoku. Projekt „Program30+”przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną.

 

W styczniu 2017 roku zostały zakończone negocjacje z Instytucją Pośredniczącą (WUP),projekt został przyjęty do realizacji i uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.

 

W dniu 17 marca 2017r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu. Całkowita wartość projektu wynosi 1 935 185,10 zł, z czego kwota dofinansowania to 1 837 753,10 zł. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na aktywizację osób bezrobotnych z powiatu sokólskiego i powiatu białostockiego oraz miasta Białystok. Wsparciem w postaci poradnictwa zawodowego, pośrednictwa pracy, staży i prac interwencyjnych zostanie objętych 212 osób powyżej 30 r.ż. Zadania realizowane będą przez Powiatowy Urząd Pracy w Sokółce w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Białymstoku. Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany będzie w 2017 i 2018 roku.

 

Ponadto PUP realizuje, w ramach Podlaskiego Regionalnego Planu Działania na rzecz Zatrudnienia na 2017r., program pn. „Daj sobie szansę” skierowany do osób długotrwale bezrobotnych. W programie aktualnie uczestniczą 43 osoby.

Od kwietnia urząd rozpoczął realizację dwóch programów aktywizacji zawodowej bezrobotnych, finansowanych z rezerwy  Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej:

  • „Dłużnicy” – skierowanego do osób bezrobotnych będących dłużnikami alimentacyjnymi
  • „Zapracuj na swoja przyszłość” – skierowanego do osób bezrobotnych, korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej.

 

 

Sporządz. Aneta Joszczyk –  Inspektor PUP w Sokółce

Aktualność dodana przez: Agnieszka Kirejczyk (2017-05-29 07:27:10) , zredagowana przez: Agnieszka Kirejczyk (2017-05-29 07:35:05)
Data wydarzenia : 2017-05-29
Data publikacji : 2017-05-29

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupsokolka.pl/wydarzenie/247/sokolski-rynek-pracy-w-kwietniu-2017r-