Projekty EFS
Statystyki graficzne

Utrata zasiłku


1. Bezrobotny traci prawo do zasiłku lub uzyskuje do niego prawo po określonym w ustawie okresie, gdy:


1) odmówił bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, wykonywania prac interwencyjnych, robót publicznych, poddania się badaniom lekarskim lub psychologicznym mającym na celu ustalenia zdolności do pracy lub udziału w innej formie pomocy określonej w ustawie* - zasiłek nie przysługuje przez okres 90 dni (art. 75 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy*);
2) w okresie 6 miesięcy przed zarejestrowaniem w powiatowym urzędzie pracy rozwiązał stosunek pracy lub stosunek służbowy za wypowiedzeniem lub na mocy porozumienia stron, chyba że porozumienie stron nastąpiło z powodu upadłości , likwidacji pracodawcy lub zmniejszenia zatrudnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy albo rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku służbowego za wypowiedzeniem lub na mocy porozumienia stron nastąpiło z powodu zmiany miejsca zamieszkania lub pracownik rozwiązał umowę o pracę w trybie art. 55 § 1 1 Kodeksu pracy - zasiłek przysługuje po okresie 90 dni od dnia zarejestrowania się w PUP (art. 75 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 2 ustawy*);
3) w okresie 6 miesięcy przed zarejestrowaniem się w powiatowym urzędzie pracy spowodował rozwiązanie ze swojej winy stosunku pracy lub stosunku służbowego bez wypowiedzenia - zasiłek przysługuje po okresie 180 dni od dnia zarejestrowania się w PUP (art. 75 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 pkt 3 ustawy*);
4) otrzymał przewidziane w odrębnych przepisach świadczenie w postaci jednorazowego ekwiwalentu pieniężnego za urlop górniczy, jednorazowej odprawy socjalnej, zasiłkowej, pieniężnej po zasiłku socjalnym, jednorazowej odprawy warunkowej lub odprawy pieniężnej bezwarunkowej - zasiłek przysługuje po upływie tego okresu (art. 75 ust. 1 pkt 4 i ust. 2 pkt 4 ustawy*);
5) otrzymał odszkodowanie za skrócenie okresu wypowiedzenia umowy o pracę - zasiłek przysługuje po upływie tego okresu (art.75 ust. 1 pkt 5 i ust. 2 pkt 4 ustawy*);
6) odbywa odpłatną praktykę absolwencką i otrzymuje z tego tytułu miesięczne świadczenie pieniężne w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę.

2. Okres pobierania zasiłku ulega skróceniu o czas nie przysługiwania zasiłku z przyczyn wym. w pkt 1 ppkt. 1-6, a także o okres zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych oraz o okres odbywania stażu lub przygotowania zawodowego dorosłych, przypadających na okres, w którym przysługiwałby zasiłek.

3. Bezrobotny, który utracił status bezrobotnego na okres krótszy niż 365 dni z powodu podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, pozarolniczej działalności, uzyskiwania przychodu w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie, odbywania szkolenia lub stażu organizowanego przez inny podmiot niż Powiatowy Urząd Pracy oraz powołania do odbycia zasadniczej służby wojskowej, nadterminowej zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego absolwentów szkół wyższych, służby wojskowej pełnionej w charakterze kandydata na żołnierza wojskowego, ćwiczeń wojskowych, okresowej służby wojskowej, zasadniczej służby w obronie cywilnej lub służby zastępczej i zarejestrował się w Powiatowym Urzędzie Pracy jak bezrobotny w okresie 7 dni od dnia ustania okoliczności wymienionych wyżej, posiada prawo do zasiłku na czas skrócony o okres pobierania zasiłku przed utratą statusu bezrobotnego oraz o okresy wymienione w pkt 1 ppkt 1-6.

4. Bezrobotny, który w okresie krótszym niż 10 dni przebywa za granicą lub pozostaje w innej sytuacji powodującej brak gotowości do pracy zobowiązany jest powiadomić urząd o tym fakcie. Zasiłek za ten okres nie przysługuje.

5. Osoba traci prawo do zasiłku w przypadku niespełnienia warunków bezrobotnego.

* Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.)

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-11-13 09:51:15)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupsokolka.pl/strona/utrata-zasilku/168