Jesteś tutaj: Strona główna » Dla bezrobotnych i poszukujących pracy » Utrata statusu bezrobotnego
Projekty EFS
Statystyki graficzne

Utrata statusu bezrobotnego

Zarejestrowana osoba traci status bezrobotnego, gdy:

 

1)   nie spełnia warunków określonych w dziale Przyznanie statusu bezrobotnego;

 

2)   otrzymała pożyczkę z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub instytucji z udziałem środków publicznych na podjęcie działalności pozarolniczej lub rolniczej albo otrzymała jednorazowo środki z powiatowego urzędu pracy na podjęcie działalności gospodarczej;

 

3)   otrzymała jednorazowo środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub instytucji z udziałem środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej lub na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej;

 

4)   rozpoczęła realizację indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisała kontrakt socjalny, na który została skierowana przez powiatowy urząd pracy;

 

5)   odmówiła bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy określonej w ustawie (m.in. wykonywania prac społecznie użytecznych, prac interwencyjnych lub robót publicznych albo udziału w szkoleniu, stażu lub przygotowaniu zawodowym dorosłych) lub poddania się badaniom lekarskim lub psychologicznym, mającym na celu ustalenie zdolności do pracy lub udziału w innej formie pomocy, pozbawienie statusu bezrobotnego następuje od dnia odmowy na okres: 120 dni w przypadku pierwszej odmowy, 180 dni w przypadku drugiej odmowy, 270 dni w przypadku trzeciej i każdej kolejnej odmowy;

 

6)   nie stawiła się w powiatowym urzędzie pracy w wyznaczonym terminie i nie powiadomiła w okresie do 7 dni o uzasadnionej przyczynie tego niestawiennictwa (pozbawienie statusu na okres, wskazany w pkt 5, w zależności od liczby niestawiennictw);

 

7)   nie stawiła się w powiatowym urzędzie pracy właściwym dla nowego miejsca zamieszkania w terminie 14 dni od dnia zmiany miejsca zameldowania;

 

8)   złożyła wniosek o pozbawienie statusu bezrobotnego;

 

9)   z własnej winy przerwała staż, szkolenie, wykonywanie prac społecznie użytecznych lub inną formę pomocy określoną w ustawie (pozbawienie statusu bezrobotnego następuje od dnia przerwania na okres, wskazany w pkt 5);

 

10) po skierowaniu nie podjęła stażu, szkolenia, wykonywania prac społecznie użytecznych lub innej formy pomocy określonej w ustawie (pozbawienie statusu bezrobotnego następuje od następnego dnia po dniu skierowania na okres, wskazany w pkt 5);

 

11) pozostaje niezdolna do pracy wskutek choroby lub przebywania w zakładzie lecznictwa odwykowego przez nieprzerwany okres 90 dni, przy czym za okres nieprzerwany uważa się również okresy niezdolności do pracy wskutek choroby oraz przebywania w zakładzie lecznictwa odwykowego w sytuacji, gdy każda kolejna przerwa między okresami niezdolności do pracy wynosi mniej niż 30 dni kalendarzowych, pozbawienie statusu bezrobotnego następuje z upływem ostatniego dnia wskazanego okresu 90-dniowego;

 

12) nie przedstawiła zaświadczenia (z wyjątkiem odbywających leczenie w zakładzie lecznictwa odwykowego) o niezdolności do pracy wskutek choroby lub opieki nad chorym członkiem rodziny na druku ZUS ZLA;

 

13) z własnej winy przerwała program przygotowania zawodowego dorosłych, nie przystąpiła do egzaminu kwalifikacyjnego, czeladniczego lub sprawdzającego;

 

14)  przebywa za granicą lub pozostaje w sytuacji powodującej brak gotowości do podjęcia zatrudnienia przez okres dłuższy niż 10 dni łącznie w jednym roku kalendarzowym.

 
Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 08:27:05)
Zredagowana przez: Urszula Kułak (2012-11-29 21:23:36)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupsokolka.pl/strona/utrata-statusu-bezrobotnego/44