Jesteś tutaj: Strona główna » Dla bezrobotnych i poszukujących pracy » Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy
Projekty EFS
Statystyki graficzne

Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy

Osoby niepełnosprawne to osoby, których stan fizyczny, psychiczny lub umysłowy trwale lub okresowo utrudnia, ogranicza bądź uniemożliwia wypełnianie ról społecznych, a w szczególności zdolności do wykonywania pracy zawodowej, pod warunkiem, że uzyskały one orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Organami orzekającymi o stopniu niepełnosprawności są: 

    Lekarz Orzecznik ZUS - orzecznictwo do celów ubezpieczeniowych  (rentowych)
     

    Powiatowe Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności  - w sprawach pozaubezpieczeniowych (pozarentowych)

Ustalone zostały trzy stopnie niepełnosprawności: 

- stopień znaczny - niezdolny do pracy albo zdolny do pracy jedynie  w warunkach pracy   chronionej i wymagający, w celu pełnienia ról  społecznych, stałej lub długotrwałej opieki  i pomocy innych osób w  związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

 

- stopień umiarkowany - niezdolny do pracy albo zdolny do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej lub wymagający czasowej  albo częściowej pomocy  innych osób w celu pełnienia ról  społecznych.
     

 

- stopień lekki - częściowo niezdolny do pracy

W zależności od oceny trwałości naruszenia sprawności organizmu oraz rokowania co do odzyskania poprawy stanu zdrowia zaliczenie do odpowiedniego stopnia niepełnosprawności

może być orzeczone trwale lub okresowo.

Rejestracja osób niepełnosprawnych - Powiatowy Urząd Pracy w Sokółce lub  Filia Powiatowego Urzędy Pracy w Dąbrowie Białostockiej.

Osoba niepełnosprawna może być zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy ze statusem:

     

osoby bezrobotnej - posiadającej aktualny orzeczony stopień  niepełnosprawności, niezatrudnionej i nie wykonującej innej pracy  zarobkowej, zdolnej i  gotowej do podjęcia  zatrudnienia co najmniej  w połowie wymiaru czasu pracy obowiązującym w danym zawodzie   lub służbie albo innej pracy zarobkowej, nie posiadającej  uprawnień do świadczeń rentowych  lub zasiłku stałego na podstawie  przepisów o pomocy społecznej
     

osoby poszukującej pracy - posiadającej aktualny orzeczony stopień niepełnosprawności oraz posiadającej przychód w postaci  

renty z tytułu niezdolności do pracy, renty socjalnej bądź zasiłku  stałego z Ośrodka Pomocy Społecznej.

Jednym z warunków zarejestrowania osoby niepełnosprawnej jest przedłożenie przez nią orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, wydanego przez właściwy organ.

W ramach rehabilitacji zawodowej Powiatowy Urząd Pracy udziela pomocy w zakresie:

     - pośrednictwa pracy,
     - poradnictwa zawodowego,
     - szkoleń,
     - stażu,
     - prac interwencyjnych,
     - jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej lub  

     - rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej,
     - zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby

     - niepełnosprawnej,

Wydatki na instrumenty oraz usługi rynku pracy są finansowane w zakresie osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako: 

 

bezrobotne - ze środków Funduszu Pracy 

 

poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu - ze środków  Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Ciekawe linki dla osób niepełnosprawnych:


www.pfron.org.pl
www.niepelnosprawni.info.pl
www.bezbarier.pl
www.pelnosprawniwpracy.pl
www.pomocspoleczna.ngo.pl
www.bazy.ngo.pl
www.baza-wiedzy.pl

 

 

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 08:50:06)
Zredagowana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-11-28 09:36:38)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupsokolka.pl/strona/uslugi-dla-niepelnosprawnych-poszukujacych-pracy/75