Projekty EFS
Statystyki graficzne

Szkolenia

SZKOLENIE - oznacza to pozaszkolne zajęcia mające na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy, w tym umiejętności poszukiwania zatrudnienia.

JAKIE WARUNKI NALEŻY SPEŁNIĆ, ABY UZYSKAĆ SKIEROWANIE NA SZKOLENIE?

Na szkolenie mogą być skierowane osoby w szczególności w przypadku:

 • braku kwalifikacji zawodowych,
 • konieczności zmiany lub uzupełnienia kwalifikacji,
 • utraty zdolności do wykonywania pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie,
 • braku umiejętności aktywnego poszukiwania pracy.

 

JAK DŁUGO MOŻE TRWAĆ SZKOLENIE?

Szkolenie odbywa się w formie kursu, realizowanego według planu nauczania obejmującego przeciętnie nie mniej niż 25 godzin zegarowych w tygodniu, chyba że przepisy odrębne przewidują niższy wymiar szkolenia.

Szkolenie może trwać do 6 miesięcy, a w sytuacjach uzasadnionych programem szkolenia w danym zawodzie – nie dłużej niż 12 miesięcy.

Szkolenie osób bez kwalifikacji zawodowych może trwać do 12 miesięcy, a w sytuacjach uzasadnionych programem szkolenia w danym zawodzie – nie dłużej niż 24 miesiące.

 

CO NALEŻY ZROBIĆ, ABY UZYSKAĆ SKIEROWNIE NA SZKOLENIE?

Szkolenie grupowe

 • Nabór na szkolenia grupowe odbywa się zgodnie z Planem szkoleń.
 • Osoba zainteresowana udziałem w szkoleniu grupowym może zgłosić swoją kandydaturę bezpośrednio u specjalisty ds. rozwoju zawodowego lub wypełnić ankietę zgłoszeniową dostępną w Urzędzie.
 • Kandydatów na szkolenia grupowe zgłaszają również kluczowi pracownicy Urzędu tj. pośrednicy pracy, doradcy zawodowi i lider klubu pracy.

Szkolenie indywidualne

 • Osoba uprawniona może zostać skierowana na wskazane przez siebie szkolenie indywidualne, jeżeli uzasadni celowość tego szkolenia a Urząd dysponuje środkami na sfinansowanie wnioskowanego szkolenia.
 • Celowość szkolenia uznaje się za uzasadnioną, jeżeli osoba uprawniona przedłoży w szczególności deklarację pracodawcy, w której przyszły pracodawca zobowiąże się do jej zatrudnienia na podstawie umowy o pracę lub oświadczenie o zamiarze podjęcia działalności gospodarczej.
 • Koszt szkolenia indywidualnego finansowany ze środków Funduszu Pracy w danym roku nie może przekroczyć 300% przeciętnego wynagrodzenia.

 PRAWA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W SZKOLENIACH

 • Prawo do bezpłatnego uczestnictwa w szkoleniu;
 • Prawo do stypendium przysługującego w okresie uczestnictwa w szkoleniu w wysokości 120% zasiłku dla osób bezrobotnych, pod warunkiem że liczba godzin szkolenia wynosi nie mniej niż 150 godzin miesięcznie, w przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin szkolenia wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie, z tym że stypendium nie może być niższe niż 20% zasiłku o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 Ustawy;
 • Prawo do stypendium przysługującego, gdy skierowany w trakcie szkolenia podjął zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą w wysokości 20% zasiłku niezależnie od wymiaru godzin szkolenia, od dnia podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej do dnia zakończenia szkolenia;
 • Prawo do odszkodowania od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku ze szkoleniem oraz w drodze do miejsca szkolenia i powrotem, z wyjątkiem osób posiadających prawo do stypendium, z wyłączeniem stypendium, o którym mowa w art. 41 ust. 3b.;
 • Prawo do zwrotu całości lub części kosztów przejazdu powstałych w związku z dojazdem do miejsca odbywania szkolenia i powrotem;
 • Prawo do zwrotu kosztów zakwaterowania i wyżywienia osoby uprawnionej skierowanej na szkolenie w przypadku odbywania szkolenia poza miejscem zamieszkania, jeżeli wynika to z umowy zawartej z instytucją szkoleniową.

 

OBOWIĄZKI OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W SZKOLENIACH

 • Regularne uczęszczanie na szkolenie, systematyczne realizowanie jego programu i przestrzeganie regulaminu obowiązującego w instytucji szkoleniowej oraz przystąpienie do egzaminu kończącego szkolenie, który jest integralną częścią szkolenia;
 • Każdorazowe usprawiedliwianie nieobecności na zajęciach szkoleniowych poprzez przedkładanie dokumentu usprawiedliwiającego nieobecności;
 • Comiesięczne składanie lub przesyłanie do PUP, pisemnego oświadczenia o uzyskanych przychodach z innego tytułu niż zatrudnienie, inna praca zarobkowa, działalność gospodarcza, zasiłek lub inne świadczenie wypłacane z Funduszu Pracy, podlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych;
 • Ukończenie szkolenia w przewidzianym terminie;
 • Niezwłoczne przedstawienie PUP świadectwa ukończenia szkolenia;
 • Zawiadomienie PUP – w ciągu 7 dni – o podjęciu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub o złożeniu wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej oraz o zaistnieniu innych okoliczności powodujących utratę statusu bezrobotnego albo utratę prawa do stypendium.

KONSEKWENCJE PRZERWANIA SZKOLENIA LUB ODMOWY PRZYJĘCIA PROPOZYCJI SZKOLENIA

 • Obowiązek zwrotu kosztów szkolenia w przypadku przerwania szkolenia z własnej winy, z wyjątkiem sytuacji, gdy powodem nieukończenia szkolenia będzie podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.
 • Pozbawienie statusu bezrobotnego i wykreślenie z ewidencji na okres:
  • 120 dni w przypadku pierwszej odmowy;
  • 180 dni w przypadku drugiej odmowy;
  • 270 dni w przypadku trzeciej i każdej kolejnej odmowy.

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 2008r. Nr 69 poz. 415 z późn. zm.)

 

 
Strona dodana przez: Urszula Kułak (2012-12-03 14:57:01)
Zredagowana przez: Agnieszka Kirejczyk (2017-02-17 09:44:46)

Pliki do pobrania

Typ Nazwa pliku Dodano Rozmiar
Dokument Plan szkoleń 2017r. 2017-02-17 59.5kB POBIERZ

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupsokolka.pl/strona/szkolenia/263