Projekty EFS
Statystyki graficzne

Studia podyplomowe

KTO MOŻE SIĘ UBIEGAĆ O DOFINANSOWANIE KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH?

O środki na dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych może się ubiegać:

      - osoba bezrobotna;

      - osoba poszukująca pracy, która:

         -        jest w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy;

         -        jest zatrudniona u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji;

         -        otrzymuje świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny;

         -        uczestniczy w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji;

         -        jest żołnierzem rezerwy;

         -        pobiera rentę szkoleniową;

         -        pobiera świadczenia szkoleniowe;

         -        podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie na podstawie przepisów o ubezpieczeniu   społecznym rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem;

      - osoba będąca pracownikiem oraz osoba wykonująca inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą w wieku 45 lat i powyżej, zainteresowaną pomocą w rozwoju zawodowym;

      - osoba niepełnosprawna zarejestrowana jako bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostającą w zatrudnieniu.

 

ZASADY I WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Starosta, na wniosek bezrobotnego, może sfinansować z Funduszu Pracy koszty studiów podyplomowych należne organizatorowi studiów, do wysokości 100 %, jednak nie więcej niż 300 % przeciętnego wynagrodzenia.

Dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych reguluje umowa o dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych, określająca w szczególności prawa i obowiązki stron oraz wysokość i tryb przekazywania środków na pokrycie kosztów studiów podyplomowych w formie bezpośrednich wpłat na konto organizatora studiów.

W przypadku, gdy bezrobotny w trakcie odbywania studiów podyplomowych podejmie zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą, nie zawiesza się dofinansowania kosztów studiów do planowanego terminu ich ukończenia.

W przypadku przerwania studiów podyplomowych z winy bezrobotnego, kwota wydatkowana na ich finansowanie z Funduszu Pracy podlega zwrotowi.

Bezrobotnemu, któremu starosta przyznał dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych, za okres uczestnictwa w tych studiach zgodnie z ich programem przysługuje stypendium w wysokości 20 % zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Uczestnikowi studiów podyplomowych, który w trakcie ich odbywania podjął zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą, nie zawiesza się wypłaty stypendium, do planowanego terminu ukończenia tych studiów.

Uczestnikowi studiów podyplomowych przysługuje odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku ze studiami podyplomowymi oraz w drodze do miejsca studiów i z powrotem, wypłacane przez instytucję ubezpieczeniową, w której uczestnik ten został ubezpieczony.

Starosta ze środków Funduszu Pracy ubezpiecza uczestnika studiów podyplomowych od następstw nieszczęśliwych wypadków, z wyłączeniem przypadku, gdy uczestnik ten posiada już takie ubezpieczenie.

 

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 2008r. Nr 69 poz. 415 z późn. zm.)

Strona dodana przez: Urszula Kułak (2012-12-03 15:02:13)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupsokolka.pl/strona/studia-podyplomowe/264