Projekty EFS
Statystyki graficzne

Staże

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20.04.2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy  (Dz. U. z 2008r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.)

Rozporządzenie MPiPS z dnia 20.08.2009 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych (Dz. U. z 2009 r. Nr 142, poz.1160)

 

Staż - oznacza nabywanie przez osobę bezrobotną umiejętności praktycznych do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą.

 

Do odbycia stażu na okres nieprzekraczający 6 miesięcy może być skierowana osoba bezrobotna:

 • do 25 roku życia,
 • długotrwale, albo po zakończeniu kontraktu socjalnego, albo kobieta która nie podjęła zatrudnienia po urodzeniu dziecka,
 • powyżej 50 roku życia,
 • bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego,
 • samotnie wychowująca co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia,
 • która po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęła zatrudnienia,
 • niepełnosprawna.

 

Do odbycia stażu na okres do 12 miesięcy może być skierowana osoba bezrobotna:

 • do 25 roku życia, lub
 • będąca w okresie do upływu 12 miesięcy od dnia określonego w dyplomie, świadectwie lub innym dokumencie poświadczającym ukończenie szkoły wyższej, która nie ukończyła 27 roku życia.

 

Okres odbywania stażu nie może być krótszy niż 3 miesiące i powinien umożliwić zdobycie kwalifikacji lub umiejętności zawodowych założonych w programie stażu.

 

Procedura organizowania stażu:

Organizator zainteresowany przyjęciem osoby bezrobotnej na staż składa wniosek do Powiatowego Urzędu Pracy wraz z projektem programu stażu.

 

Program powinien określać:

 • nazwę zawodu lub specjalności, której program dotyczy;
 • zakres zadań wykonywanych przez bezrobotnego;
 • rodzaj uzyskiwanych kwalifikacji lub umiejętności zawodowych;
 • sposób potwierdzenia nabytych kwalifikacji lub umiejętności zawodowych;
 • opiekuna osoby objętej programem  stażu;

O rozpatrzeniu wniosku i podjętej decyzji PUP powiadamia wnioskodawcę pisemnie w terminie miesiąca. Przy pozytywnym rozpatrzeniu wniosku zawierana jest z organizatorem umowa określająca warunki odbywania stażu, której integralną częścią jest uzgodniony i zaakceptowany przez PUP program stażu.

Organizator stażu po zakończeniu realizacji programu w terminie 7 dni wydaje opinię zawierającą informacje o zadaniach realizowanych przez osobę bezrobotną i umiejętnościach praktycznych nabytych w trakcie stażu.

PUP po przedłożeniu przez osobę bezrobotną sprawozdania z przebiegu stażu i opinii wystawionej przez organizatora, wydaje osobie bezrobotnej zaświadczenie o odbyciu stażu.

 

Do obowiązków organizatora stażu należy między innymi:

 • Przeszkolenie osoby bezrobotnej na zasadach przewidzianych dla pracowników w zakresie bhp, przepisów ppoż. oraz zapoznania z obowiązującym regulaminem pracy, itp.;
 • Udzielanie (na wniosek osoby bezrobotnej odbywającej staż w miejscu pracy) dni wolnych w wymiarze 2 dni za każde 30 dni kalendarzowych odbywania stażu; za ostatni  miesiąc odbywania stażu organizator jest obowiązany udzielić dni wolnych przed upływem terminu zakończenia stażu;
 • Dostarczanie do urzędu pracy potwierdzonej za zgodność z oryginałem kserokopii listy obecności osoby bezrobotnej odbywającej staż, nie później niż do 5 – go dnia następnego miesiąca;
 • Umożliwienie stażyście zgłaszanie się do PUP, w celu złożenia oświadczenia;
 • Wydanie bezrobotnemu w terminie 7 dni po zakończeniu stażu opinii zawierającej informacje o zadaniach realizowanych podczas stażu oraz nabytych umiejętnościach praktycznych
  do wykonywania pracy na danym stanowisku.
Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 08:48:42)
Zredagowana przez: Urszula Kułak (2012-11-29 21:46:25)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupsokolka.pl/strona/sta%C5%BCe/71