Jesteś tutaj: Strona główna » Dla bezrobotnych i poszukujących pracy » Roboty publiczne
Projekty EFS
Statystyki graficzne

Roboty publiczne

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 20.04.2004r. o promocji zatrudnienia  i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie MPiPS z dnia 07.01.2009r. w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne (Dz. U. z 2009 r. Nr 5, poz.25)

 

Roboty publiczne oznaczają zatrudnienie osób bezrobotnych w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy, przy wykonywaniu prac organizowanych przez gminy, organizacje pozarządowe statutowo zajmujące się problematyką: ochrony środowiska, kultury, oświaty, kultury fizycznej i turystyki, opieki zdrowotnej, bezrobocia oraz pomocy społecznej, a także spółki wodne i ich związki, jeżeli prace są finansowane lub dofinansowywane ze środków samorządu terytorialnego, budżetu państwa, funduszy celowych, organizacji pozarządowych, spółek wodnych i ich związków.

 

Do robót publicznych mogą być kierowane osoby bezrobotne:

 

 • długotrwale – osobapozostająca w rejestrze PUP łącznie przez okres ponad 12 miesięcy
  w okresie ostatnich 2 lat, z wyłączeniem okresów odbywania stażu i przygotowania zawodowego dorosłych;
 • po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego;
 • kobiety, które nie podjęły zatrudniania po urodzeniu dziecka;
 • powyżej 50 roku życia - oznacza to bezrobotnego, który w dniu zastosowania wobec niego usług lub instrumentów rynku pracy ukończył co najmniej 50 rok życia;
 • bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego;
 • samotnie wychowująca co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia;
 • które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły  zatrudnienia,
 • niepełnosprawne,
 • dłużnicy alimentacyjni.

 

Przy zatrudnieniu ww. osób bezrobotnych przez okres do 6 miesięcy w pełnym wymiarze czasu pracy, PUP zwraca organizatorowi robót publicznych, część kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składek na ubezpieczenia społeczne bezrobotnych w wysokości uprzednio uzgodnionej, nieprzekraczającej jednak kwoty ustalonej jako iloczyn liczby zatrudnionych w miesiącu w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy oraz 50% przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w ostatnim dniu zatrudnienia każdego rozliczanego miesiąca i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia.

 

Przy zatrudnieniu na okres do 12 miesięcy w pełnym wymiarze czasu pracy, może być dokonany zwrot kosztów organizatorowi robót publicznych z tytułu zatrudnienia ww. osób bezrobotnych, w wysokości uprzednio uzgodnionej, nieprzekraczającej jednak przeciętnego wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia za każdą osobę bezrobotną, jeżeli refundacja obejmuje koszty poniesione za co drugi miesiąc ich zatrudnienia.

 

Procedura organizowania robót publicznych:

 

Organizator robót publicznych zainteresowany zatrudnieniem osoby bezrobotnej w ramach robót publicznych składa wniosek o organizację robót publicznych do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na miejsce wykonywania robót publicznych. W terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku wraz z kompletem wymaganych dokumentów PUP powiadamia wnioskodawcę o rozpatrzeniu wniosku i podjętej decyzji. Przy pozytywnym rozpatrzeniu wniosku zawierana jest z pracodawcą, u którego osoby bezrobotne będą wykonywać roboty publiczne, umowa.

Na wniosek organizatora robót publicznych mogą być przyznane zaliczki ze środków Funduszu Pracy na poczet wypłat wynagrodzeń oraz opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne.

 

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 08:49:13)
Zredagowana przez: Urszula Kułak (2012-11-29 21:48:27)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupsokolka.pl/strona/roboty-publiczne/73