Jesteś tutaj: Strona główna » Dla bezrobotnych i poszukujących pracy » Prace społecznie użyteczne
Projekty EFS
Statystyki graficzne

Prace społecznie użyteczne

 

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 20.04.2004r. o promocji zatrudnienia  i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie MPiPS z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie organizowania prac społecznie użytecznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 155 poz. 921)

 

Prace społecznie użyteczne oznacza to prace wykonywane przez osoby uprawnione organizowane przez gminę w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, organizacjach lub instytucjach statutowo zajmujących się pomocą charytatywną lub na rzecz społeczności lokalnej.

 

Osoba uprawniona do skorzystania z prac społecznie użytecznych to:

 

  • osoba bezrobotna bez prawa do zasiłku korzystająca ze świadczeń z pomocy społecznej;
  • osoba uczestnicząca w kontrakcie socjalnym
  • osoba uczestnicząca w indywidualnym programie usamodzielniania;
  • osoba uczestnicząca w lokalnym programie pomocy społecznej lub w indywidualnym programie zatrudnienia socjalnego, jeżeli podjęły uczestnictwo w tych formach w wyniku skierowania urzędu pracy.

 

Wykazy osób uprawnionych, które mogą zostać skierowane do wykonywania prac społecznie użytecznych  na terenie gminy sporządza ośrodek pomocy społecznej i przekazuje do urzędu pracy.

 

Przy kierowaniu do prac społecznie użytecznych uwzględnia się  wiek osoby uprawnionej, jej zdolność do wykonywania tych prac oraz w miarę możliwości, posiadane kwalifikacje.

 

Prace społecznie użyteczne mogą trwać maksymalnie 10 godzin w tygodniu.

 

Procedura organizowania prac społecznie użytecznych:

 

Gmina sporządza do dnia 31 stycznia każdego roku roczny plan potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych i przesyła go właściwemu miejscowo staroście i kierownikowi ośrodka pomocy społecznej.

 

Plan określa w szczególności :

  • rodzaje prac społecznie użytecznych;
  • liczbę godzin wykonywania prac społecznie użytecznych;
  • liczbę osób uprawnionych, które mogą być skierowane do wykonywania prac społecznie użytecznych.

 

Wykonywanie prac społecznie użytecznych odbywa się na podstawie porozumienia zawartego między starostą a gminą, na rzecz której prace społecznie użyteczne będą wykonywane.

 

Refundacja wydatków na wypłaty świadczenia za wykonywanie prac społecznie użytecznych

 

Osobie uprawnionej przysługuje świadczenie w wysokości nie niższej niż 7,30 zł za każdą godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych wypłacane przez gminę.

Starosta na wniosek gminy dokonuje gminie refundacji ze środków Funduszu Pracy do 60% minimalnej kwoty świadczenia przysługującego osobie uprawnionej.

 

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 08:49:35)
Zredagowana przez: Urszula Kułak (2012-11-29 21:49:47)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupsokolka.pl/strona/prace-spolecznie-u%C5%BCyteczne/74