Jesteś tutaj: Strona główna » Dla bezrobotnych i poszukujących pracy » Prace interwencyjne
Projekty EFS
Statystyki graficzne

Prace interwencyjne

 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 20.04.2004r. o promocji zatrudnienia  i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r.
  Nr 69, poz. 415 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie MPiPS z dnia 07.01.2009r. w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne (Dz. U. z 2009 r. Nr 5, poz.25)

 

Prace interwencyjne – oznacza to zatrudnienie osoby bezrobotnej przez pracodawcę, które nastąpiło w wyniku zawartej umowy i ma na celu wsparcie osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy.

 

W ramach prac interwencyjnych mogą być zatrudnione jedynie osoby bezrobotne będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy:

 

 • do 25 roku życia,
 • długotrwale  – oznacza to bezrobotnego pozostającego w rejestrze PUP łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat, z wyłączeniem okresów odbywania stażu i przygotowania zawodowego dorosłych,
 • po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego,
 • kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka,
 • powyżej 50 roku życia - oznacza to bezrobotnego, który w dniu zastosowania wobec niego usług lub instrumentów rynku pracy ukończył co najmniej 50 rok życia,
 • bez kwalifikacji zawodowych - oznacza to bezrobotnego nieposiadającego kwalifikacji do wykonywania jakiegokolwiek zawodu poświadczonych dyplomem, świadectwem, zaświadczeniem instytucji szkoleniowej lub innym dokumentem uprawniającym do wykonywania zawodu,
 • bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego,
 • samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia,
 • które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia,
 • niepełnosprawne.

 

Prace interwencyjne mogą być organizowane u:

 

 • pracodawcy – będącego jednostką organizacyjną, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, jak również osobą fizyczną jeżeli zatrudnia co najmniej jednego pracownika;
 • przedsiębiorcy nie zatrudniającego pracownika na zasadach przewidzianych dla pracodawców.

Pracodawców będących przedsiębiorcami przy korzystaniu z pomocy finansowej w ramach prac interwencyjnych obowiązują wymogi określone w przepisach o pomocy publicznej dla przedsiębiorców.

Przedsiębiorca może uzyskać pomoc finansową na prace interwencyjne w formie subsydiów płaconych na rekrutacje pracowników znajdujących się w:

  1. szczególnie       niekorzystnej sytuacji – pracownik jest uprawniony do nieprzerwanego  zatrudnienia przez okres 12 miesięcy, a pracodawca może rozwiązać umowę o  pracę w przypadku naruszenia pracownika obowiązków pracowniczych.
  2. bardzo niekorzystnej sytuacji – pracownik jest uprawniony do nieprzerwanego zatrudnienia przez okres 24 miesięcy, a pracodawca może rozwiązać umowę o pracę w przypadku naruszenia przez pracownika obowiązków pracowniczych.

 

Maksymalna intensywność pomocy brutto na rekrutację nie może przekroczyć 50% kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą.

 

Procedura organizowania prac interwencyjnych:

 

Pracodawca zainteresowany zatrudnieniem osoby bezrobotnej w ramach prac interwencyjnych składa wniosek o organizowanie prac interwencyjnych do wybranego powiatowego urzędu pracy.
W terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku wraz z kompletem wymaganych dokumentów PUP powiadamia wnioskodawcę o rozpatrzeniu wniosku i podjętej decyzji. Przy pozytywnym rozpatrzeniu wniosku z pracodawcą, u którego będą organizowane prace interwencyjne zawierana jest umowa.

 

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 08:49:00)
Zredagowana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-11-28 09:51:29)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupsokolka.pl/strona/prace-interwencyjne/72