Projekty EFS
Statystyki graficzne

Inne formy podnoszenia kwalifikacji

POZOSTAŁE FORMY PODNOSZENIA KWALIFIKACJI:

     - Pożyczka szkoleniowa – pożyczka udzielona z Funduszu Pracy na sfinansowanie kosztów szkolenia (podejmowanego bez skierowania powiatowego urzędu pracy), na wniosek bezrobotnego do wysokości 400 % przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu podpisania umowy pożyczki w celu umożliwienia podjęcia lub utrzymania zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej. Pożyczka ta jest nieoprocentowana, a okres jej spłaty nie może przekroczyć 18 miesięcy od ustalonego w umowie dnia zakończenia szkolenia. W przypadku wykorzystania pożyczki na cele inne niż określone w umowie, niepodjęcia lub nieukończenia szkolenia pożyczka podlega bezzwłocznemu zwrotowi w całości, wraz z odsetkami ustawowymi. Odsetki ustawowe ustala się także od kwoty pożyczki niespłaconej w terminie.

     - Finansowanie kosztów egzaminów i licencji – finansowanie na wniosek bezrobotnego ze środków Funduszu Pracy kosztów egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz kosztów uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu do wysokości przeciętnego wynagrodzenia.

 

KTO MOŻE SIĘ UBIEGAĆ O SKORZYSTANIE Z POZOSTAŁYCH FORM PODNOSZENIA KWALIFIKACJI?

O pozostałe formy podnoszenia kwalifikacji może się ubiegać:

      1. osoba bezrobotna;

      2. osoba poszukująca pracy, która:

          -        jest w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy;

          -        jest zatrudniona u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji;

          -        otrzymuje świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny;

          -        uczestniczy w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji;

          -        jest żołnierzem rezerwy;

          -        pobiera rentę szkoleniową;

          -        pobiera świadczenia szkoleniowe;

          -        podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem;

      3. osoba będąca pracownikiem oraz osoba wykonująca inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą w wieku 45 lat i powyżej, zainteresowaną pomocą w rozwoju zawodowym.

 

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 2008r. Nr 69 poz. 415 z późn. zm.)

Strona dodana przez: Urszula Kułak (2012-12-03 15:04:31)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupsokolka.pl/strona/inne-formy-podnoszenia-kwalifikacji/265