Jesteś tutaj: Strona główna » Dla bezrobotnych i poszukujących pracy » Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny
Projekty EFS
Statystyki graficzne

Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny

Zasady rejestracji osób bezrobotnych i poszukujących pracy określa rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 26 listopada 2004r. w sprawie rejestracji bezrobotnych bezrobotnych poszukujących pracy (Dz. U. z 2004r. Nr 262 poz. 2607 z póź. zm.)

 

 

1. Bezrobotny zgłasza się, w celu dokonania rejestracji, do powiatowego urzędu pracy właściwego, ze względu na zameldowanie w miejscu pobytu stałego lub czasowego, a jeżeli nie posiada żadnego zameldowania -do PUP na którego obszarze działania przebywa (§ 2 ust. 1).

Osoba, która nie jest zameldowana lub posiada stałe zameldowanie w innej miejscowości niż miejsce czasowego zameldowania, przy dokonywaniu rejestracji składa oświadczenie, że nie jest zarejestrowana w innym powiatowym urzędzie pracy.
2.Poszukujący Pracy zgłasza się, w celu dokonania rejestracji, do powiatowego urzędu pracy. Poszukujący Pracy może być zarejestrowany w więcej niż jednym powiatowym urzędzie pracy.

3. REJESTRACJA BEZROBOTNEGO LUB POSZUKUJĄCEGO PRACY NASTĘPUJE W DNIU PRZEDŁOŻENIA KOMPLETU WYMAGANYCH DOKUMENTÓW, po wypełnieniu KARTY REJESTRACYJNEJ oraz poświadczeniu przez bezrobotnego własnoręcznym podpisem w obecności pracownika PUP prawidłowości danych i oświadczeń zamieszczonych przez niego w karcie rejestracyjnej (§ 4 ust. 1).

4 Zarejestrowana osoba jest zobowiązana do zawiadomienia w terminie 7 dni powiatowy urząd pracy o wszelkich zmianach danych zawartych w karcie rejestracyjnej (§ 4 ust. 4).

5. Osoba rejestrując się przedkłada do wglądu pracownikowi urzędu pracy dokonującemu rejestracji:

1) dowód osobisty lub inny dokument tożsamości(§ 3 ust. 1 pkt 1),

2) dyplom, świadectwo ukończenia szkoły lub świadectwo szkolne albo zaświadczenie o ukończeniu szkoły, kursu lub szkolenia (§ 3 ust. 1 pkt 2),

3) świadectwa pracy oraz inne dokumenty niezbędne do ustalenia jej uprawnień (§ 3 ust. 1 pkt. 3) między innymi: • osoby rejestrujące się po likwidacji działalności gospodarczej: decyzje o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej oraz zaświadczenie ZUS o okresie podlegania ubezpieczeniu z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, •  zaświadczenie z ZUS o okresie pobierania zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego lub świadczenia rehabilitacyjnego oraz o podstawie wymiaru tych zasiłków i świadczeń z uwzględnieniem kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, •  decyzje ZUS o przyznaniu i utracie prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy lub służby, lub renty szkoleniowej, •  osoby pobierające rentę rodzinną - aktualną decyzję o wysokości renty, •  osoby posiadające gospodarstwo rolne - zaświadczenie o wielkości gospodarstwa, •  mężczyźni powracający po służbie wojskowej - książeczkę wojskową,

4) dokument o przeciwwskazaniach do wykonywania określonych prac, jeżeli taki dokument posiada (§ 3 ust. 1 pkt 4),

5) osoba niepełnosprawna, oprócz ww. dokumentów przedkłada dokument potwierdzający stopień nipełnosprawności (§ 3 ust.2).

6. Powiatowy urząd pracy nie dokonuje rejestracji w przypadku nie przedłożenia dokumentów, o których mowa wyżej lub odmowy złożenia podpisu na karcie rejestracyjnej przez osobę rejestrującą się.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach starosta może wyrazić zgodę na rejestrację osoby nie posiadającej kompletu dokumentów (§3 ust. 5).

Rejestracja osoby, o której mowa w przepisach rozporządzenia Rady (EWG) nr 1408/71 z dnia 14 czerwca 1971 r. w sprawie stosowania systemów zabezpieczania społecznego do pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek oraz do członków ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie (Dz. Urz. (WE) L. 149 z 5 lipca 1971, z póź. zm.), następuje w dniu przedłożenia odpowiednich dokumentów stwierdzających jego tożsamość, po poświadczeniu przez niego własnoręcznym podpisem prawdziwości danych i oświadczeń zamieszczonych w karcie rejestracyjnej (§2a, rozp. I).

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 08:30:26)
Zredagowana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-11-13 09:37:44)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupsokolka.pl/strona/dokumenty-wymagane-do-pierwszej-rejestracji-jako-bezrobotny/49