Projekty EFS
Statystyki graficzne

Bon szkoleniowy

Bon szkoleniowy zgodnie z art. 66k ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy stanowi gwarancję skierowania bezrobotnego na wskazane przez niego szkolenie oraz opłacenia kosztów, które zostaną poniesione w związku z podjęciem szkolenia.

 

Uwaga: Osoba, która otrzymuje bon szkoleniowy może wziąć udział w szkoleniu tylko na podstawie skierowania z powiatowego urzędu pracy, którego elementy określa §78 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów realizacji usług rynku pracy. Osobie skierowanej na szkolenie w ramach bonu szkoleniowego przysługuje stypendium, o którym mowa w art. 41 ust. 1 ustawy. 

 

Bon może otrzymać zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy osoba bezrobotna, która:

 • nie ukończyła 30 roku życia,
 • złożyła wniosek o przyznanie bonu szkoleniowego,
 • uprawdopodobniła podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej po zakończeniu szkolenia.

 Bony szkoleniowe nie są przewidziane dla osób poszukujących pracy.

 

Uwaga: Zgodnie z art. 66k ust. 2 ustawy przyznanie i realizacja bonu następuje na podstawie ustaleń indywidualnego planu działania, opracowanego przez doradcę klienta bezrobotnego wspólnie z osobą bezrobotną.

 

Zgodnie z art. 66k ust. 3 ustawy termin ważności bonu określa Powiatowy Urząd Pracy. Może to być np. 30 dni. W terminie tym osoba bezrobotna powinna dostarczyć wypełniony bon.

 

Zgodnie z art. 66k ust 4. ustawy maksymalna wartość kosztów związanych ze szkoleniem, które można pokryć z bonu szkoleniowego wynosi 100% przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu przyznania bonu szkoleniowego.

 

W ramach bonu szkoleniowego Powiatowy Urząd Pracy finansuje bezrobotnemu (do wysokości 100% przeciętnego wynagrodzenia) koszty:

 jednego lub kilku szkoleń, w tym kosztów kwalifikacyjnego kursu zawodowego i kursu nadającego uprawnienia zawodowe – w formie wpłaty na konto instytucji szkoleniowej;

 1. niezbędnych badań lekarskich lub psychologicznych – w formie wpłaty na konto wykonawcy badania;
 2. przejazdu na szkolenia – w formie ryczałtu wypłacanego bezrobotnemu w wysokości:
  • do 150 zł – w przypadku szkolenia trwającego do 150 godzin,
  • powyżej 150 zł do 200 zł – w przypadku szkolenia trwającego ponad 150 godzin;
 3. zakwaterowania, jeśli zajęcia odbywają się poza miejscem zamieszkania – w formie ryczałtu wypłacanego bezrobotnemu w wysokości:
  • do 550 zł – w przypadku szkolenia trwającego poniżej 75 godzin,
  • powyżej 550 zł do 1100 zł – w przypadku szkolenia trwającego od 75 do 150 godzin,
  • powyżej 1100 zł do 1500 zł – w przypadku szkolenia trwającego ponad 150 godzin.

Koszty szkolenia, które przekraczają limit bonu lub stanowią inny rodzaj kosztów niż określone w art. 66k ust. 4 nie mogą być pokryte z Funduszu Pracy. Musi je pokryć we własnym zakresie osoba otrzymująca bon.

 

Osoba bezrobotna uczestniczy w szkoleniu realizowanym w ramach bonu szkoleniowego na podstawie skierowania, a co za tym idzie – otrzymuje stypendium, zgodnie z art. 41. ust. 1 ustawy.

 

Powiatowy Urząd Pracy może odmówić sfinansowania szkolenia wybranego przez bezrobotnego w ramach bonu, jeśli realizacja tego szkolenia byłaby niezgodna z ustaleniami indywidualnego planu działania.

 

Bon szkoleniowy  przyznawany jest na wniosek osoby bezrobotnej, która dostarczy od pracodawcy deklarację zatrudnienia po szkoleniu lub zadeklaruje podjęcie działalności gospodarczej /wniosek w załączeniu/.

Strona dodana przez: Agnieszka Kirejczyk (2014-07-08 12:31:19)
Zredagowana przez: Agnieszka Kirejczyk (2015-04-17 13:00:20)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupsokolka.pl/strona/bon-szkoleniowy/305