Projekty EFS
Statystyki graficzne

Bon stażowy

Bon stażowy zgodnie z art. 66l ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy stanowi gwarancję skierowania do odbycia stażu u pracodawcy wskazanego przez bezrobotnego na okres 6 miesięcy, o ile pracodawca
zobowiąże się do zatrudnienia bezrobotnego po zakończeniu stażu przez okres 6 kolejnych miesięcy
.

 

Uwaga: Staż w ramach bonu może być także realizowany u przedsiębiorcy niezatrudniającego pracowników na zasadach przewidzianych dla pracodawców.

 

Zgodnie z art. 66l ust 4. ustawy Powiatowy Urząd Pracy wypłaca pracodawcy, który zatrudni bezrobotnego przez deklarowany okres 6 miesięcy, premię w wysokości 1500 zł. Zgodnie z art. 66l  ust. 5 ustawy premia wypłacona pracodawcy prowadzącemu działalność gospodarczą w rozumieniu prawa konkurencji UE, stanowi pomoc de minimis, o której mowa we właściwych przepisach prawa UE dotyczących pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.

 

Uwaga: Osoba, która otrzymuje bon stażowy może wziąć udział w stażu tylko na podstawie skierowania z powiatowego urzędu pracy.  

 

Bon stażowy może otrzymać zarejestrowana osoba bezrobotna, która:

  • nie ukończyła 30 roku życia,
  • złożyła wniosek o przyznanie bonu stażowego,
  • znalazła pracodawcę do realizacji stażu, który zobowiązał się zatrudnić ją po zakończeniu stażu na okres 6 miesięcy.

Uwaga: Zgodnie z art. 66l ust. 2 ustawy przyznanie bonu następuje na podstawie ustaleń indywidualnego planu działania, opracowanego przez doradcę klienta bezrobotnego wspólnie z osobą bezrobotną.

 

Zgodnie z art. 66l ust. 3 ustawy termin ważności bonu określa Powiatowy Urząd Pracy. Może to być np. 30 dni. W tym terminie osoba bezrobotna powinna dostarczyć do urzędu wypełniony bon a pracodawca, który zadeklaruje przyjęcie bezrobotnego na staż – złożyć wniosek o zorganizowanie stażu ze wskazaniem tego bezrobotnego.

Długość trwania stażu realizowanego w ramach bonu stażowego przewidziana jest na
6 miesięcy, staż ten nie może trwać ani krócej, ani dłużej.

 

Zgodnie z art. 66l ust 6. ustawy w ramach bonu stażowego Powiatowy Urząd Pracy finansuje koszty:

  • przejazdu do i z miejsca odbywania stażu – w formie ryczałtu, do wysokości 600 zł, wypłacanego bezrobotnemu w miesięcznych transzach w wysokości do 100 zł, łącznie ze stypendium;
  • niezbędnych badań lekarskich lub psychologicznych – w formie wpłaty na konto wykonawcy badania.

Osobie odbywającej staż realizowany w ramach bonu stażowego przysługuje stypendium stażowe w wysokości 120% zasiłku dla bezrobotnych, wypłacane przez PUP.

 

Wniosek bezrobotnego o wydanie bonu stażowego oraz wniosek pracodawcy o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu w ramach bonu stażowego w załączeniu.

Strona dodana przez: Agnieszka Kirejczyk (2014-07-08 12:45:45)
Zredagowana przez: Agnieszka Kirejczyk (2014-11-27 09:19:41)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupsokolka.pl/strona/bon-sta%C5%BCowy/306