Projekty EFS
Statystyki graficzne

Bon na zasiedlenie

Bon na zasiedlenie będzie mogła otrzymać osoba bezrobotna do 30. roku życia, która zamierza podjąć zatrudnienie, inna pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza miejscem dotychczasowego zamieszkania, przy czym niezbędne jest spełnienie warunku dotyczącego miejscowości, w której zamieszka bezrobotny w związku z podjęciem nowej pracy lub działalności gospodarczej.

 

Bon na zasiedlenie przyznawany jest na wniosek bezrobotnego. Pozytywne rozpatrzenie wniosku kończy się zawarciem umowy pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy i bezrobotnym.

 

Podstawą do otrzymania bonu jest umowa zawarta z Powiatowym Urzędem Pracy, regulująca warunki realizacji i rozliczenie przez bezrobotnego ze środków otrzymanych w ramach bonu na zasiedlenie. W umowie określony zostanie termin otrzymania bonu. W związku z tym, że bon stanowi podstawę do otrzymania środków Funduszu Pracy, przeznaczonych na sfinansowanie kosztów zamieszkania, w umowie zostanie również określony termin i sposób wypłaty środków.

 

Termin wypłaty środków następuje niezwłocznie po dacie otrzymania przez bezrobotnego bonu na zasiedlenie. „Dzień otrzymania bonu” wyznacza rozpoczęcie okresu, w którym bezrobotny jest zobowiązany do podjęcia wynikających z przepisów czynności tj. dostarczenie dokumentów potwierdzających podjęcie pracy lub działalności gospodarczej oraz udokumentowanie wymaganego okresu pozostawania w zatrudnieniu lub prowadzenia działalności gospodarczej.

 

Powiatowy Urząd Pracy określając wysokość środków przyznanych w ramach bonu na zasiedlenie może uwzględniać np.:

  • sytuację na lokalnym rynku pracy,
  • indywidualne potrzeby bezrobotnego,
  • uzasadnienie wniosku o przyznanie bonu na zasiedlenie.

Wysokość środków przyznanych w ramach bonu, nie może być wyższa niż 200% przeciętnego wynagrodzenia za pracę.

 

Po otrzymaniu bonu na zasiedlenie bezrobotny zmienia miejsce zamieszkania w związku
z podjęciem zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.

 

Miejscowość, w której zamieszka musi być oddalona od miejscowości dotychczasowego zamieszkania, co najmniej o 80 km lub czas dojazdu do tej miejscowości i powrotu do miejsca dotychczasowego zamieszkania środkami transportu zbiorowego przekracza łącznie, co najmniej 3 godziny dziennie.

 

Praca lub działalność gospodarcza powinny być wykonywane w okresie 8 miesięcy przez łączny okres co najmniej 6 miesięcy u jednego lub kilku pracodawców. Przy czym z tytułu ich wykonywania bezrobotny będzie osiągał wynagrodzenie lub przychód w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto miesięcznie oraz będzie podlegał ubezpieczeniom społecznym. Ponadto dopuszcza się sytuację, w której bezrobotny – w celu osiągnięcia łącznego wynagrodzenia w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto miesięcznie – podejmie pracę u kilku pracodawców.

 

Bezrobotny, który otrzymał bon na zasiedlenie musi podjąć zatrudnienie, inna pracę zarobkową lub działalność gospodarczą w terminie 30 dni od dnia otrzymania bonu.

W tym terminie bezrobotny musi udokumentować powyższy fakt oraz dostarczyć oświadczenie, iż miejscowość, w której zamieszkał w związku z podjęciem zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej jest oddalona od miejscowości dotychczasowego zamieszkania, co najmniej o 80 km lub czas dojazdu do tej miejscowości i powrotu do miejsca dotychczasowego zamieszkania środkami transportu zbiorowego przekracza łącznie, co najmniej 3 godziny dziennie.

 

W przypadku niewywiązania się bezrobotnego z warunków, o których mowa powyżej bezrobotny zobowiązany jest do zwrotu całej kwoty otrzymanej w ramach bonu w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania Powiatowego Urzędu Pracy.

 

W sytuacji utraty zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej bezrobotny zobowiązany jest poinformować powiatowy urząd pracy, który przyznał bon, o tym fakcie w terminie 7 dni od dnia zaistnienia sytuacji.

 

Bezrobotny w analogiczny sposób postępuje w sytuacji ponownego podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.

W przypadku niewywiązania się z powyższego obowiązku bezrobotny zobowiązany jest do zwrotu kwoty środków przyznanej w ramach bonu.

Dokumentację potwierdzającą podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub rozpoczęcie działalności gospodarczej może stanowić np.:

  • kserokopia umowy o pracę,
  • kopia deklaracji ZUS P DRA wraz z kopiami dowodów wpłaty,
  • kopia listy płac z potwierdzeniem odbioru wynagrodzenia przez zatrudnionego/ną.

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej bezrobotnego potwierdzeniem jest wydruk ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). Docelowo w ewentualnych rozwiązaniach systemowych planuje się, aby weryfikacja podjęcia zatrudnienia odbywała się na podstawie danych dotyczących osób ubezpieczonych w ZUS.

 

Wniosek o przyznanie bonu na zasiedlenie w załączeniu.

Strona dodana przez: Agnieszka Kirejczyk (2014-07-08 13:10:55)
Zredagowana przez: Agnieszka Kirejczyk (2017-05-18 13:41:25)

Pliki do pobrania

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupsokolka.pl/strona/bon-na-zasiedlenie/307