Jesteś tutaj: Strona główna » Informacje o bezrobociu

Powiat sokólski

Zobacz również:
2017 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień
2016 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2015 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2014 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2013 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2012 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2011 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2010 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
Sierpień 2017
1.1. Struktura bezrobotnych
Wyszczególnienie Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli pracę Bezrobotni zarejestrowani
ogółem w tym z prawem do zasiłku
w miesiącu sprawozdawczym w końcu m-ca sprawozdawczego
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Ogółem 420 199 237 121 3263 1403 210 110
w tym
osoby
poprzednio pracujące 315 158 203 107 2472 1033 209 109
w tym zwolnione z przyczyn
dotyczących zakładu pracy
17 13 13 7 125 57 45 27
dotychczas nie pracujące 105 41 34 14 791 370 1 1
Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)
Zamieszkali na wsi 200 90 114 56 1756 721 99 50
w tym posiadający gospodarstwo rolne 7 4 4 2 90 27 10 4
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki 38 19 10 5 95 52 2 2
Cudzoziemcy 4 3 2 2 28 22 2 2
Bez kwalifikacji zawodowych 133 59 69 35 1038 468 39 29
Bez doświadczenia zawodowego 159 70 60 30 1047 494 2 2
Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka - 37 - 20 - 518 - 8
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy 413 196 211 106 3013 1309 167 85

W tym

Do 30 roku życia 212 97 120 59 1009 479 50 33
Do 25 roku życia 118 44 66 30 503 213 14 6
długotrwale bezrobotne 187 88 103 50 2160 936 4 2
Powyżej 50 roku życia 63 31 37 19 924 284 94 36
korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej 39 25 28 17 388 237 11 5
posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia 56 36 30 19 543 416 32 26
posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia 3 2 - - 8 7 - -
Niepełnosprawni 21 11 6 5 185 65 16 10
1.2. Bilans bezrobotnych
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety z ogółem zamieszkali na wsi z ogółem z prawem do zasiłku
razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 3241 1396 1738 711 223 119
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 420 199 200 90 30 16

z tego

po raz pierwszy 60 30 31 19 5 3
po raz kolejny 360 169 169 71 25 13

z tego

po pracach interwencyjnych - - - - - -
po robotach publicznych 3 2 1 1 - -
po stażu 69 50 22 15 1 1
po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - -
po szkoleniu 18 - 8 - 1 -
po pracach społecznie użytecznych - - - -
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym 398 192 182 80

z przyczyn

podjęcia pracy w m-cu sprawozd. 237 121 114 56

z tego

niesubsydiowanej 183 94 88 41

w tym

podjęcie działalności gospodarczej 7 1 2 -
pracy sezonowej 116 67 54 29
subsydiowanej 54 27 26 15

z tego

prac interwencyjnych 19 11 11 7
robót publicznych 12 7 6 4
podjęcia działalności gospodarczej 9 2 2 -
w tym w ramach bonu na zasiedlenie - - - -
podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego 4 1 1 -
podjęcia pracy poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie 1 - - -
podjęcia pracy w ramach bonu zatrudnieniowego - - - -
podjęcia pracy w ramach świadczenia aktywizacyjnego - - - -
podjęcia pracy w ramach grantu na telepracę - - - -
podjęcia pracy w ramach refundacji składek na ubezpieczenia społeczne - - - -
podjęcia pracy w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia - - - -
inne 9 6 6 4
rozpoczęcie szkolenia 5 - - -
w tym w ramach bonu szkoleniowego 2 - - -
rozpoczęcie stażu 31 24 11 10
w tym w ramach bonu stażowego - - - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - -
rozpoczęcia prac społecznie użytecznych - - - -
w tym w ramach PAI - - - -
skierowania do agencji zatrudnienia w ramach zlecania działań aktywizacyjnych 34 14 13 4
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy lub innej formy pomocy 16 5 8 1
odmowy ustalenia profilu pomocy - - - -
niepotwierdzenia gotowości do pracy 33 2 16 -
dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrobotnego 18 8 8 3
podjęcia nauki - - - -
osiągnięcia wieku emerytalnego 2 1 1 -
nabycia praw emerytalnych lub rentowych 2 2 - -
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego 2 2 - -
innych 18 13 11 6
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 3263 1403 1756 721
w tym zarejestrowani po raz pierwszy 565 266 373 179

1.3. Bilans wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy
Wyszczególnienie Do 30 roku życia Do 25 roku życia Powyżej 50 roku życia Długotrwale bezrobotni
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 988 468 500 217 937 292 2173 938
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 212 97 118 44 63 31 187 88
z tego po raz pierwszy 45 23 36 16 6 1 - -
po raz kolejny 167 74 82 28 57 30 187 88

W tym

po pracach interwencyjnych - - - - - - - -
po robotach publicznych - - - - - - - -
po stażu 33 20 17 7 13 9 23 17
po odbyciu przygotowania zawowodowego dorosłych - - - - - - - -
po szkoleniu 13 - 9 - - - 9 -
po pracach społecznie użytecznych - - - - - - - -
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym 184 84 107 45 76 39 200 90

z tego z przyczyn

podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym 120 59 66 30 37 19 103 50

z tego

niesubsydiowanej 95 48 53 24 31 16 88 45
z tego podjęcie działalności gospodarczej 4 1 - - 1 - 3 -
w tym pracy sezonowej 60 37 31 19 22 11 65 37
subsydiowanej 25 11 13 6 6 3 15 5
z tego prac interwencyjnych 7 2 2 - 2 2 5 4
robót publicznych 3 2 1 - 3 1 3 1
podjęcia działalności gospodarczej 5 1 3 1 1 - 5 -
w tym w ramach bonu na zasiedlenie - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego - - - - - - 1 -
podjęcia pracy poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie 1 - - - - - 1 -
podjęcia pracy w ramach bonu zatrudnieniowego - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach świadczenia aktywizacyjnego - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach grantu na telepracę - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach refundacji składek na ubezpieczenia społeczne - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia - - - - - - - -
inne 9 6 7 5 - - - -
rozpoczęcia szkolenia 3 - 1 - - - 1 -
w tym w ramach bonu szkoleniowego 2 - 1 - - - - -
rozpoczęcia stażu 16 14 10 9 3 1 10 6
w tym w ramach bonu stażowego - - - - - - - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - - - -
rozpoczęcia prac społecznie użytecznych - - - - - - - -
w tym w ramach PAI - - - - - - - -
skierowanie do agencji zatrudnienia w ramach zlecenia działań aktywizacyjnych 6 3 2 - 13 6 34 14
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy, w tym w ramach PAI 8 2 6 1 2 1 13 5
odmowy ustalenia profilu pomocy - - - - - - - -
niepotwierdzenia gotowości do pracy 19 - 12 - 5 1 13 1
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego 9 4 9 4 1 1 8 2
podjęcia nauki - - - - - - - -
osiągnięcia wieku emerytalnego - - - - 2 1 2 1
nabycia praw emerytalnych lub rentowych - - - - 2 2 2 2
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego - - - - 2 2 - -
innych 3 2 1 1 9 5 14 9
Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy 7 2 8 3 - - - -
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 1009 479 503 213 924 284 2160 936
w tym zarejstrowanych po raz pierwszy 314 162 232 109 131 34 291 135
1.4. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
Wyszczególnienie Razem Kobiety
w końcu miesiąca sprawozdawczego

Osoby bezrobotne

zatrudnione przy przy pracach interwencyjnych 149 76
zatrudnione przy robotach publicznych 99 38
odbywające szkolenie 3 -
w tym w ramach bonu szkoleniowego 2 -
odbywające staż 264 155
w tym w ramach bonu stażowego 1 1
odbywające przygotowanie zawodowe dorosłych - -
odbywające prace społecznie użyteczne 37 22
w tym w ramach PAI - -
zatrudnione w ramach świadczenia aktywizacyjnego - -
zatrudnione w ramach grantu na telepracę - -
zatrudnione w ramach refundacji składek na ubezpieczenie społeczne - -
zatrudnione w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia - -
w tym powyżej 60 roku życia - -


Dział 2. POSZUKUJĄCY PRACY, OSOBY UPRAWNIONE DO DODATKU AKTYWIZACYJNEGO, OSOBY UCZESTNICZĄCE W DZIAŁANIACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, CUDZOZIEMCY Z PRAWEM DO ZASIŁKU
2.1. Poszukujący pracy
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 25 11
Poszukujący pracy zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 1 -
Osoby wyłączone z ewidencji poszukujących pracy w miesiącu sprawozdawczym 1 1

z tego z przyczyn

podjęcia pracy - -
rozpoczęcia szkolenia - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - -
niepotwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie - -
niepodjęcia lub przerwania uczestnictwa w oferowanym działaniu - -
dobrowolnej rezygnacji - -
innych 1 1
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 25 10

w tym

niepełnosprawni niepozostający w zatrudnieniu 11 3
będący w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy - -
zatrudnieni u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji - -
otrzymujący świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny - -
uczestniczący w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji - -
żołnierze rezerwy - -
pobierający rentę szkoleniową - -
pobierający świadczenie szkoleniowe - -
podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem 1 1
cudzoziemcy 1 1
pracownicy w wieku 45 lat i powyżej 2 2
2.2. Osoby które:
Wyszczególnienie Razem Kobiety Razem Kobiety
w miesiącu sprawozdawczym w końcu miesiąca sprawozdawczego
nabyły uprawnienie do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podjęcia zatrudnienia skierowane przez powiatowy urząd pracy - - - -
z własnej inicjatywy 6 1 8 2
rozpoczęły udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS 46 33 X X

z tego

projektach pozakonkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy 27 17 X X
projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy 19 16 X X
Zarejestrowane jako cudzoziemcy z prawem do zasiłku - - 2 2
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - - -
Zarejestrowane jako cudzoziemcy bez prawa do zasiłku 4 3 27 21
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - 1 1
Polacy z prawem do zasiłku transferowego - - - -